Privacyverklaring Snel.com B.V.

Via onze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Snel.com B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Snel.com B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 juni 2024 om 11:40.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

Verwerkingsactiviteiten van reguliere persoonsgegevens

Klantgegevens

We verzamelen naam, adres, woonplaats, e-mailadres/telefoonnummer en digitale gegevens (IP-adressen, inloggegevens) om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Deze gegevens worden verwerkt door Stripe, Mollie, PayPal, en CoinPayments. Deze payment service providers verzamelen identificerende informatie over de apparaten waarmee er verbinding wordt gemaakt. Zij gebruiken deze informatie om haar eigen dienstverlening beter te kunnen uitvoeren en verbeteren, bijvoorbeeld voor het opsporen van fraude. U kunt het privacybeleid van deze verwerkers op de hieronder vermelde url's lezen.

 • https://stripe.com/nl/privacy
 • https://www.mollie.com/nl/privacy
 • https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full
 • https://www.coinpayments.net/help-privacy

We verzamelen naam en e-mailadressen om onze communicatie naar onze klanten snel en efficient te kunnen uitvoeren. Deze gegevens worden verwerkt door Freshworks, Tawk.to, Sendinblue MailChannels en Mailchimp. U kunt het privacybeleid van deze verwerkers op de hieronder vermelde url's lezen.

 • https://www.freshworks.com/privacy/
 • https://www.tawk.to/privacy-policy/
 • https://www.sendinblue.com/legal/privacypolicy/
 • https://www.mailchannels.com/privacy-policy/
 • https://www.intuit.com/privacy/statement/

De verwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst en de gegevens worden maximaal twee jaar na beëindiging van de overeenkomst bewaard. De verwerking vindt plaats binnen de EU of in een land met voldoende juridische waarborgen.

HR-gegevens

Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van sollicitatieprocedures en de daarbij behorende screening van mogelijke kandidaten. Deze gegevens worden bewaard tot zes maanden na afloop van de sollicitatieperiode of vacaturesluiting. Wij doen dit om screeningsprocessen te kunnen voltooien na indiensttreding van de nieuwe medewerker.

Strikte Veiligheidsmaatregelen

We hanteren strikte veiligheidsmaatregelen om de privacy van onze klanten en personeel te waarborgen, zoals toegangsbeperking/voorafgaande autorisatie, anti-malware, garanties m.b.t. de veiligheid van de systemen, netwerk design, registratie van alle handelingen (loggen) en procedures voor evaluatie en herziening beveiliging.

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze website moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Toegang portaal (Klantenpaneel)

Met ons portaal (Klantenpaneel) kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Een abonnement afsluiten

Via https://www.snel.com en https://my.snel.com kunt u een betaald abonnement afsluiten. Voor dit doel vragen wij aan u de voor de betaling en verificatie benodigde gegevens. Deze worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • per e-mail
 • via social media (Meta, Twitter, Linkedin en Google Ads etc.)

Google Analytics en Microsoft Clarity

Wij gebruiken Google Analytics en Microsoft Clarity om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google en Microsoft gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google en Microsoft  niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google en Microsoft diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren. U kunt het privacybeleid van deze verwerker op de hieronder vermelde url lezen.

 • https://policies.google.com/privacy?hl=nl
 • https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet!

Advertenties

Onze website vertoont geen advertenties van derden!

Verstrekking aan derden

We kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners, uiteraard in overeenstemming met de GDPR-wetgeving. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze website vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam, wachtwoord en MFA (dubbele authenticatie)
 • Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert
 • Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie en beheer. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal twee jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Snel.com B.V.
e. [email protected]
t. 088-3088099

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacyverklaring van ons kunt u deze indienen via de contactpagina. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht om uw persoonsgegeven door ons te laten verwijderen, hiervoor kunt u een verzoek indien via de contactpagina.