Algemene Voorwaarden

Lees hier de Algemene voorwaarden van Snel.com B.V.

 

Artikel 1. Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden van Snel.com B.V..
1.2 Bestelformulier(en): Het/de bestelformulier(en) op de Websites van Snel.com.
1.3 De Klant(en): Iedere (rechts)persoon(en) die met Snel.com een Overeenkomst heeft gesloten en/of diensten afneemt.
1.4 Klant Apparatuur: Apparatuur die eigendom is van de klant zoals Racks, Servers, Switches, Externe schijven, Kabels en alle andere apparatuur van de Klant.
1.5 Bandbreedte: Het door de Klant gegenereerde dataverkeer berekend op basis van de 95 percentile methode.
1.6 Dataverkeer: Al het inkomende en het uitgaande verkeer die de website, e-mail Virtual Private Server en/of de apparatuur van de Klant genereert.
1.7 Denial of Service (DoS) aanval: Het overbelasten en/of beperken van de verbinding van één of meer netwerken, systemen, of toepassingen daarop, door met een computer het netwerk, systeem of toepassing daarop overmatig te benaderen.
1.8 Dienst(en): De Diensten zoals nader aangeduid op de websites van Snel.com en/of in de tussen Snel.com en de Klant gesloten Overeenkomst zoals Domeinregistratie, Webhosting, Virtual Private Servers, Dedicated Servers en Colocatie.
1.9 Distributed Denial of Service (DDoS) aanval: Het overbelasten en/of beperken van de verbinding van één of meer netwerken, systemen, of toepassingen daarop, door met meerdere computers het netwerk, systeem of toepassing daarop overmatig te benaderen.
1.10 Domeinnaam: Een unieke naam voor een website adres.
1.11 Domeinregistratie: De registratie van een bepaalde domeinnaam gevolgd door een extensie in een daartoe te houden register.
1.12 Downtime: Een onderbreking of opschorting van de Dienst welke een negatief effect heeft op het gebruik van de Dienst door de Klant;
1.13 Offerte(s): Alle per e-mail, schriftelijke, fax en/of mondeling gedane voorstellen, prijsopgaven en/of offertes naar de Klant door Snel.com.
1.14 Opslagruimte: De door Snel.com beschikbaar gestelde schijfruimte op één of meerdere servers van Snel.com.
1.15 Overeenkomst: De afspraken, vastgelegd in een schriftelijke vastlegging, per e-mail, per fax, via de bestelformulieren op de websites van Snel.com en/of mondeling op grond waarvan Snel.com Diensten aan de klant ter beschikking stelt en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
1.16 Snel.com: Snel.com B.V., gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, ingeschreven onder dossiernummer 24352386 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam met BTW nummer NL812480909B01.
1.17 Snel.com Apparatuur: Apparatuur die eigendom is van Snel.com zoals Racks, Servers, Switches, Kabels en alle andere apparatuur van Snel.com.
1.18 Snel.com Serverruimtes: één van de serverruimtes waar Snel.com haar diensten aan de Klant(en) zal verlenen.
1.19 SnelServer: SnelServer is een handelsnaam van Snel.com.
1.20 Spam: Het versturen van ongewenste e-mail berichten.
1.21 Stroomverbruik: De stroom die door de Klant Apparatuur verbruikt wordt. Gemeten in Ampère of kW/h.
1.22 Webhosting: Het bieden van opslagruimte op servers van Snel.com en het toegankelijk maken van websites op internet.
1.23 Werkdag(en): Werkdag(en): Van maandag tot en met vrijdag. Kantoortijden zijn van 9.00 tot 17.30 uur [CET/CEST]. Officiële feestdagen van Nederland vallen hier buiten.
1.24 95 Percentile methode: 95 percentile is de gemiddelde waarde van het dataverkeer gemeten over de maand. Waarbij 5% van de hoogste pieken niet worden mee berekend in het gemiddelde totaal.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en voorstellen van Snel.com alsmede op de Overeenkomst en alle andere overeenkomsten waarbij Snel.com partij is, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door Snel.com en de Klant schriftelijk is afgeweken.
2.2 Indien de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden strijdig zijn met of afwijken van één of meer bepalingen uit de Overeenkomst, gelden de bepalingen uit de Overeenkomst.
2.3 Algemene voorwaarden van de Klant c.q. derden zijn voor Snel.com niet bindend en niet van toepassing.
2.4 In het geval dat zowel de Algemene Voorwaarden als de Algemene Voorwaarden van de Klant van toepassing zijn, gelden de Algemene Voorwaarden van Snel.com.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle Offertes door Snel.com gemaakt zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.
3.2 Alle Offertes gedaan door Snel.com hebben een geldigheidsduur van zeven (7) dagen, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld in de Offertes, tenzij anders vermeld.
3.3 Bedingen die afwijken van de in de Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen gelden slechts indien en voor zover zij in overleg met Snel.com schriftelijk en/of via de e-mail tot stand zijn gekomen en door Snel.com als zodanig zijn aanvaard.
3.4 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat aan één van de volgende voorwaarden is voldaan;
i) een volledig naar waarheid ingevuld bestelformulier op één van de websites van Snel.com met een digitale aanvaarding van de Algemene Voorwaarden.
ii) per e-mail, fax, of schriftelijk gedane bestelling met daarin de acceptatie van de Algemene Voorwaarden en kosten vermeld.
iii) een volledig naar waarheid ingevuld en ondertekend Offerte of Overeenkomst met daarin de acceptatie van de Algemene Voorwaarden per e-mail, fax of schriftelijk per post verzonden naar Snel.com.
3.5 Snel.com behoudt zich het recht voor om, om welke reden dan ook, verzoeken tot het verrichten van Diensten te weigeren.
3.6 De Klant accepteert en komt met Snel.com overeen dat Snel.com direct na totstandkoming van de Overeenkomst zal beginnen met de nakoming daarvan. De in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek (“BW”) bedoelde bedenktermijn voor ontbinding van een overeenkomst op afstand is daarom (zoals bepaald in artikel 7:46i lid 5 onder a BW) niet van toepassing. Indien Snel.com onverhoopt niet direct na totstandkoming van de Overeenkomst met de uitvoering daarvan begint, heeft de Klant, voorzover deze consument is, vanaf het moment dat de Overeenkomst tot stand komt vijf (5) werkdagen de tijd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij Snel.com binnen bovengenoemde vijf (5) werkdagen met de uitvoering is begonnen.
3.7 Het staat Snel.com en de Klant vrij om de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
3.8 Aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst kunnen uitsluitend per e-mail of schriftelijk per post geschieden.

Artikel 4. Duur en Beëindiging

4.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd met een minimum duur van 1 maand. De duur van de overeenkomst wordt bepaald op basis van de vooruitbetaalde periode voor de afgenomen diensten.
4.2 De overeenkomst vereist geen opzegging vanuit de klant. Zolang de afgenomen diensten door de klant vooruit worden betaald, wordt deze voortgezet voor de vooruitbetaalde periode. Zodra de klant stopt met het vooruitbetalen van de afgenomen diensten zullen de geleverde diensten beëindigen op de vervaldatum van de diensten.
4.3 Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Snel.com gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van de Klant op te heffen. Snel.com is niet verplicht in dat geval de Klant een kopie van deze data te verschaffen.
4.4 Snel.com heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Klant in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen, betrokken is geworden in een wettelijke schuldsanering inzake zijn schulden of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.
4.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 19 heeft Snel.com het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
i) de Klant oneigenlijk gebruik maakt van internet;
ii) de Klant informatie verspreidt die in strijd is met internationale wet en regelgeving;
iii) de Klant informatie verspreidt die in strijd is met de aanvaarde normen en waarden;
iv) de Klant informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden. Ook is het niet toegestaan om zogenaamde mp3 pagina’s of hieraan gerelateerd op de servers van Snel.com te plaatsen; en
v) de Klant Spam verstuurt.
4.6 Indien naar het redelijk oordeel van Snel.com een gevaar ontstaat voor het functioneren van het netwerk van Snel.com en/of van de dienstverlening aan de Klant(en) van Snel.com zoals, maar niet uitsluitend, door versturen van Spam, open relay, open resolver, portscan, of hacken door de Klant(en) en/of vanwege de Klant(en) of anderszins, kan Snel.com de Klant(en) aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden.
4.7 Indien een server en/of website van de Klant onderhevig is aan een zogenaamde DoS of DDoS aanval kan Snel.com de Klant aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden.
4.8 Indien de aanwijzingen zoals vermeld in de artikelen 4.6 en 4.7 niet binnen de gestelde termijn uitgevoerd worden, heeft Snel.com het recht tijdelijk de server en/of website van de de Klant stil te leggen.
4.9 Indien de Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft de Klant het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen zeven werkdagen na de totstandkoming, tenzij Snel.com reeds met instemming van de Klant binnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst. Domeinnamen zijn van deze wettelijk bedenktermijn uitgesloten, omdat een domeinnaam op basis van de specificaties van de Klant wordt vastgelegd dan wel persoonlijk van aard zijn (zie artikel 7:46d BW).
4.10 Indien de Klant enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt heeft Snel.com het recht alle met betrokken de Klant gesloten overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Snel.com op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 5. Levering

5.1 De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat Snel.com na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij Snel.com een termijn van minimaal veertien (14) dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.
5.2 Overschrijding van een leveringstermijn geeft de de Klant nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Snel.com. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Snel.com of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan een maand wordt overschreden. In dat geval heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.
5.3 De door de Snel.com opgegeven termijnen zijn niet als fatale termijnen te beschouwen. Snel.com is niet aansprakelijk in het geval van voor de Klant schadelijke gevolgen wegens overschrijding van leveringstermijnen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Snel.com.

Artikel 6. Storingen en Overmacht

6.1 Snel.com heeft het recht om haar systemen, inclusief de Websites, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Snel.com zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om de Klant tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Snel.com is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
6.2 Snel.com heeft het recht om haar systemen, inclusief de Websites, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Snel.com zich inspannen om de Klant daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere klanten relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor de Klant van een bepaalde aanpassing af te zien. Snel.com is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
6.3 Snel.com zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, de Klant te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
6.4 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan ziekte van werknemers en/of afwezigheid van cruciale medewerkers, storingen of uitvallen van het internet en/of storingen aan het telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS aanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, natuurrampen, brand, overstroming, in-en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Snel.com door zijn eigen toeleveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Snel.com kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 7. Onderbrekingen

7.1 Direct na het constateren van een Downtime, zal de Klant Snel.com per e-mail en telefoon op de hoogte brengen van de Downtime en informatie verstrekken over:
i) de aard van de Downtime;
ii) de Dienst(en) die door de Downtime zijn getroffen;
iii) de naam van de onderneming van de Klant;
iv) de naam, het telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon van de Klant; en
v) eventuele instructies voor de werknemers van Snel.com.
7.2 Na de melding van de Klant in overeenstemming met artikel 7.1, zal Snel.com een schatting geven voor herstel van de Downtime en zich inspannen de Downtime zo spoedig mogelijk te beëindigen.
7.3 De Klant kan alleen een beroep doen op response- en hersteltijden op basis van de standaard SLA tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst. Indien een onderbreking buiten de SLA valt, heeft de Klant geen recht op korting.
7.4 In plaats van het herstellen van de Dienst, is Snel.com gerechtigd om de Dienst te vervangen door een andere redelijkerwijs vergelijkbare dienst.
7.5 De Klant komt uitsluitend de in dit artikel toegekende rechten toe in het geval van Downtime. Enige andere rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het recht op schadevergoeding, zijn expliciet uitgesloten.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van Snel.com voor directe schade geleden door de Klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Snel.com van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met de Klant overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Snel.com, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die de Klant onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan vijf duizend (5.000) Euro.
8.2 Aansprakelijkheid van Snel.com voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
8.3 Buiten de in artikel 8.1 genoemde gevallen rust op Snel.com geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Het in artikel 8.1 genoemde maximumbedrag komt echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van Snel.com.
8.4 De aansprakelijkheid van Snel.com wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant Snel.com onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Snel.com ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Snel.com in staat is adequaat te reageren.
8.5 Snel.com is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het installeren en/of gebruik van programmatuur door Snel.com ontwikkeld of programmatuur van derden door Snel.com geleverd of aanbevolen.
8.6 Snel.com is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht zoals beschreven in artikel 6.
8.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade binnen vijf (5) werkdagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij Snel.com meldt.
8.8 De Klant vrijwaart Snel.com voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door de Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Snel.com geleverde zaken, materialen of resultaten.
8.9 Wijzigingen in de gegevens van de klant dient de klant schriftelijk of per e-mail mee te delen of zelf te wijzigen op het klanten paneel op de website.
8.10 Snel.com kan alleen aansprakelijk gesteld worden voor het maximum verzekerd bedrag voor Aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 9. Verzekering

9.1 Snel.com heeft zich adequaat verzekerd en zal zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst adequaat verzekerd houden voor wettelijke aansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid.
9.2 Enige schade aan de Klant Apparatuur komt te allen tijde voor risico van de Klant, tenzij Snel.com op grond van artikel 8 aansprakelijk is voor de ontstane schade. Het is gedurende de Overeenkomst dan ook de verantwoordelijkheid van de Klant dat hij zich adequaat verzekerd heeft en zich gedurende de Overeenkomst adequaat verzekerd houdt voor enig verlies, diefstal, beschadiging en/of andere schade aan data en/of Klant Apparatuur.
9.3 De Klant zal Snel.com op eerste verzoek inzage in de verzekeringspolissen bieden.

Artikel 10. Prijzen

10.1 Alle prijzen in deze Algemene Voorwaarden en op de websites van Snel.com zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders aangeven.
10.2 Alle prijzen zijn in Euro’s, tenzij anders aangeven.
10.3 Alle prijzen op de Websites van Snel.com, offertes, folders en andere documentatie van Snel.com zijn onder voorbehoud van programmeer-en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
10.4 Snel.com is gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te wijzigen. Snel.com zal de Klant, via de Websites van Snel.com, schriftelijk of per e-mail, hiertoe ten minste één (1) maand van tevoren op de hoogte stellen van prijswijzigingen. De Klant heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.
10.5 Alle voor Snel.com uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Klant, mits deze aan de Klant te wijten zijn.

Artikel 11. Betalingsvoorwaarden

11.1 De verschuldigde kosten worden bij vooruitbetaling in rekening gebracht voor een minimale periode van 1 maand. De betaling hiervan moet voor het ingaan van de nieuwe periode voldaan zijn.
11.2 Snel.com zal een factuur sturen naar de klant voor de openstaande kosten. De betaling van deze factuur is minimaal veertien (14) dagen voor de vervaldatum van de factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst.
11.3. Indien de Klant de facturen niet op tijd heeft betaald, gedefinieerd als: binnen de vermelde vervaldatum op de factuur, wordt dit aan de Klant meegedeeld via e-mail. Indien de factuur niet binnen die termijn wordt betaald, is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en wordt de geleverde dienst opgeschort tot ontvangst van betaling.
11.4 Indien de Klant van mening is dat de prijs op de factuur niet juist is, mag de Klant binnen vijf (5) werkdagen na de factuurdatum contact opnemen met Snel.com. Na ontvangst van de klacht zal Snel.com het gefactureerd bedrag onderzoeken en binnen vijf (5) werkdagen de klant voorzien van antwoord.
11.5 Betaling van kosten kan geschieden via de beschikbare betalingsmogelijkheden op de site. De Klant autoriseert dit bij aanvang van de Overeenkomst.
11.6. Bij automatische incasso dient de Klant zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.
11.7 De Klant is in verzuim vanaf het moment dat de vergoeding door de klant niet kan worden geïnd door of niet wordt betaald aan Snel.com.
11.8 Indien betalingen niet tijdig worden betaald, of indien er opnieuw afgeschreven bedragen moeten worden overgemaakt, wordt een bedrag van vijftien (15) Euro in rekening gebracht voor administratieve werkzaamheden.
11.9 Indien de klant per ongeluk een hoger bedrag ontvangt, zal Snel.com het teveel in rekening gebrachte bedrag direct terugstorten op het SnelWallet-saldo van de klant.
11.10 Bij niet tijdige betalingen is de Klant naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschuldigde rente verantwoordelijk voor zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten, waaronder kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
11.11 De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien de klant in staat van faillissement verkeert, surséance van betaling of volledige beslaglegging op activa van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt, in liquidatie gaat of wordt ontbonden.
11.12 Snel.com doet in bovenstaande gevallen beroep op het recht op uitvoering van de Overeenkomst dan wel het niet uitgevoerde deel daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van eventuele schade van de Klant.

Artikel 12. Hosting en aanverwante diensten

12.1 Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door de Klant aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting of e-mail diensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
12.2 De Klant zal geen informatie publiceren of aanbieden via de servers van Snel.com die in strijd is met Nederlands recht en de Europese wetgeving. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend zijn, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).
12.3 Snel.com hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (“klagers”) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van Snel.com gerechtvaardigd is, is Snel.com gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Snel.com in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van de Klant te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. Snel.com zal de Klant informeren over het verloop van deze procedure.
12.4 Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Snel.com gerechtigd hiervan aangifte te doen. Snel.com kan hierbij alle relevante informatie over de Klant en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Snel.com verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
12.5 Bij herhaaldelijke klachten over de door de Klant aangeboden informatie is Snel.com gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.
12.6 De Klant vrijwaart Snel.com voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Snel.com is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die de Klant lijdt door een ingrijpen van Snel.com in het kader van de klachtprocedure.
12.7 De Klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is de Klant verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Snel.com, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Snel.com zal de Klant(en) op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
12.8 De Klant zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt en toekomstige aanpassingen hiervan.
12.9 Zonder toestemming van Snel.com is het de Klant verboden de door Snel.com verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
12.10 Het is de Klant niet toegestaan de Dienst te wederverkopen en/of te wederhuren, tenzij anders is overeengekomen in de overeenkomst.
12.11 Snel.com kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die de Klant mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Snel.com bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra opslagruimte die op de Websites van Snel.com worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt.
12.12 De Klant verstrekt hierbij Snel.com een onbeperkte licentie om alle door de Klant via de systemen van Snel.com verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Snel.com geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Snel.com.
12.13 Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van de Klant.

Artikel 13. Domeinnamen en IP-adressen

13.1 Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat Snel.com voor de Klant zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adres, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
13.2 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, ICANN, DNS.be, EURid en RIPE. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. Snel.com vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
13.3 De Klant kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief en/of e-mail van Snel.com, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen, tenzij anders aangeven. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
13.4 De Klant vrijwaart en houdt Snel.com schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door de Klant.
13.5 Snel.com is niet aansprakelijk voor het verliezen door de Klant van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Snel.com.
13.6 Indien Snel.com een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van de Klant, zal Snel.com medewerking verlenen aan verzoeken van de Klant tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.
13.7 De Klant dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam.
13.8 Snel.com heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer de Klant aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat de Klant in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke of per e-mail verstuurde ingebrekestelling.
13.9 In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van de Klant is Snel.com gerechtigd de Domeinnaam op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand..

Artikel 14. Opslagruimte, Stroomverbruik, Bandbreedte en Dataverkeer

14.1 Niet verbruikte Opslagruimte, Stroomverbruik, Bandbreedte en/of Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of apparatuur, tenzij anders overeengekomen.
14.2 Snel.com stelt een maximum aan de hoeveelheid Opslagruimte, Stroomverbruik, Bandbreedte en/of Dataverkeer per maand die de Klant mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Snel.com bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra Opslagruimte, Stroomverbruik, Bandbreedte en/of Dataverkeer die op de Websites van Snel.com worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor dataverkeer is bereikt.
14.3 Snel.com zal elk kwartaal de daadwerkelijke verbruikte Opslagruimte, Stroomverbruik, Bandbreedte en Dataverkeer controleren. Bij overschrijding van het maximum Opslagruimte, Stroomverbruik, Bandbreedte en/of Dataverkeer zal Snel.com dit in rekening brengen bij de Klant. Daarbij geldt dat de logfiles en administratie van Snel.com het dwingende bewijs leveren van de overschrijding van de hoeveelheid Opslagruimte, Stroomverbruik, Bandbreedte en/of Dataverkeer en zijn derhalve bepalend, behoudens tegenbewijs door de Klant.
14.4 Bandbreedte Fair Use Policy: De bandbreedte die door Snel.com wordt aangeboden dient evenredig gebruikt te worden over een maand. Dit houdt in dat onregelmatig bandbreedteverbruik niet is toegestaan. Indien de klant de bandbreedte niet gebruikt volgens deze Fair Use policy dan heeft Snel.com het recht om de snelheid te beperken of om de server uit te schakelen.

Artikel 15. Backups

15.1 Bij Unmanaged (Self-Managed) diensten is Snel.com niet verantwoordelijk voor het maken van backups. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om backups te maken en extern te bewaren. Voor Managed diensten verzorgt Snel.com de backups, tenzij anders afgesproken.
15.2 Indien klanten met Unmanaged diensten backupdiensten van Snel.com wensen, kunnen deze worden afgenomen tegen een additionele vergoeding.
15.3 Klanten zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van hun backupdata, ook bij Managed diensten. Snel.com is niet aansprakelijk voor enig verlies van data of daaruit voortvloeiende schade. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om belangrijke informatie zelf veilig te stellen.
15.4 Na beëindiging van de overeenkomst worden backups bij zowel Managed als Unmanaged diensten vernietigd, tenzij anders overeengekomen. Bij Managed diensten wordt klanten geadviseerd om voor het einde van de dienstverlening hun backups op te vragen. Deze kunnen tegen een additionele vergoeding, gebaseerd op het actuele uurtarief, verstrekt worden.

Artikel 16. Beschikbaarheid van de Diensten

16.1 Snel.com zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Snel.com opgeslagen data te realiseren en biedt hierover garantie welke gedefineerd is in de standaard SLA.
16.2 Snel.com zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Snel.com is hierbij echter afhankelijk van haar toeleveranciers, Snel.com is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.
15.3 Snel.com zal zich inspannen om te zorgen dat de Klant gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Snel.com. Snel.com kan echter niet garanderen dat deze netwerken (van derden) op enig moment beschikbaar zijn.
16.4 Indien naar het oordeel van Snel.com een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Snel.com of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is Snel.com gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Artikel 17. Persoonsgegevens en Geheimhouding

17.1 Snel.com slaat persoonsgegevens op voor de volgende doeleinden:
i) factureren van de diensten;
ii) analyseren en inventariseren van het gebruik van de leveringsomvang en het Snel.com netwerk; en
iii) signaleren, opsporen en tegengaan van misbruik van de Diensten.
17.2 Behalve voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de in het vorige lid genoemde doelen zal Snel.com de persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij voor zover Snel.com daartoe wettelijk verplicht is.
17.3 Snel.com en de Klant zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Snel.com en de Klant leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
17.4 Snel.com zal geen kennis nemen van data die de Klant opslaat en/of verspreidt via de systemen van Snel.com, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Snel.com daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Snel.com zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.
17.5 Indien Snel.com vermoedt dat de gegevens van de klant niet kloppen, dan is de klant verplicht om een kopie te sturen van zijn paspoort of identiteitsbewijs. De klant dient een kopie van de voor-en achterkant van het paspoort of ID kaart te sturen. Daarnaast dient de klant ook een meest recente energierekening, waterrekening of telefoonrekening (van huis) te sturen waar de naam en adresgegevens van de klant overeenkomt met de gegevens van zijn paspoort..

Artikel 18. Rechten van intellectuele eigendom

18.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Snel.com of diens licentiegevers.
18.2 De Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal de Klant de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
18.3 Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
18.4 Het is Snel.com toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Snel.com door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het de Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
18.5 Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. de Klant zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van één duizend (1.000) Euro per inbreukmakende handeling betalen aan Snel.com, onverminderd het recht van Snel.com om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 19. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

19.1 Snel.com behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
19.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Snel.com of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
19.3 Indien de Klant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 20. Buitengebruikstelling

20.1 Snel.com heeft het recht geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de Klant ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Snel.com niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden. Snel.com zal de Klant hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Snel.com kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
20.2 Tot in dienststelling wordt weer overgegaan indien de Klant binnen een door Snel.com gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor het in dienst stellen heeft voldaan, groot vijf en twintig (25) Euro.
20.3 Snel.com heeft het recht geleverde Diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden.

Artikel 21. Bezwaren

21.1 Bezwaren in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht (8) dagen na ontvangst van de producten c.q. facturen, dan wel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de producten ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Snel.com kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Snel.com geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de de Klant de producten c.q. facturen als juist erkent.
21.2 Bezwaren geven aan de de Klant nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
21.3 Indien een bezwaar door Snel.com gegrond wordt bevonden, heeft Snel.com het recht te hare keuze;
a) de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
b) het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen producten of onderdelen aan Snel.com worden afgegeven;
c) het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de de Klant betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn;
d) de Klant dient in een voorkomend geval Snel.com onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen;
e) eventuele terugzending van producten aan of van de de Klant geschiedt voor rekening en risico van de de Klant. Snel.com aanvaardt teruggezonden producten slechts indien en voorzover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk of per e-mail instemt en slechts wanneer deze producten aan het door Snel.com op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Snel.com deze producten aan de de Klant afleverde;
f) software waarvan de zegel is verbroken, kan nimmer worden geretourneerd.

Artikel 22. Garantie

22.1 Snel.com staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten, met dien verstand dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
22.2 Op een uitgevoerde reparatie wordt twee (2) maanden garantie verleend. Op geleverde producten wordt twee (2) jaar garantie verleend tenzij anders is overeengekomen in de overeenkomst.
22.3 Indien de de Klant aan Snel.com een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgifte datum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeven van Snel.com. De Klant zal in dat geval Snel.com vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.
22.4 Door de Klant binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Snel.com verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden -voorzover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie -worden voor rekening van Snel.com zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.
22.5 De Klant dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende producten voor eigen rekening en risico af te leveren op het door Snel.com op te geven adres.
22.6 Voor producten met een door andere dan Snel.com bijgevoegd garantiebewijs geldt, voorzover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.
22.7 De Klant kan geen beroep doen op de garantiebepalingen indien:
a) de Klant de producten heeft verwaarloosd;
b) de Klant wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Snel.com zijn verricht;
c) bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen;
d) het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden;
e) het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires; en
f) indien de de Klant de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

Artikel 23. Slotbepalingen

23.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak één of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven en zullen Snel.com en de Klant in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
23.2 Op elke Overeenkomst tussen Snel.com en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
23.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de Overeenkomst.
23.4 Snel.com behoudt het recht om de Klant te dagvaarden voor een andere bevoegde rechtbank.